Image
Loading

ในปี 2559 สถาบันพระปกเกล้า ได้ปรับปรุงพื้นที่ในอาคารรำไพพรรณี (ซึ่งเป็นอาคารด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยมีเจตนารมณ์ให้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยจนถึงปัจจุบัน

โดยจัดแสดงเนื้อหาเส้นทางช่วงเวลาสำคัญต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทย ประวัติศาสตร์การเมือง พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงรากฐานประชาธิปไตยไทย โดยจัดแสดงข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นกลาง เรียบเรียงให้เข้าใจได้ง่าย และให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 

เนื้อหาการจัดแสดง ประกอบด้วยนิทรรศการส่วนต่าง ๆ และพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบอิสระภายใต้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างรับรู้สิทธิของตนและเคารพสิทธิของผู้อื่น อันเป็นแนวทางสำคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตย ผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยีในการบอกเล่าที่หลากหลายรูปแบบ สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ระหว่างการเข้าชม เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอได้ง่าย

 

โดยพื้นที่จัดแสดงประกอบไปด้วยนิทรรศการทั้งหมด 4 ชั้น ดังต่อไปนี้


  

 

ชั้นที่ 1 ลานนิทรรศการกลางแจ้ง


จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของสังคมที่มีการเปิดรับเอาความคิดทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในกลุ่มข้าราชการ ชนชั้นนำ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสยาม รวมถึง การจัดแสดงบทบาทของนักหนังสือพิมพ์ในสยามในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงแผนที่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย ซึ่งมีเนื้อหาสรุปสาระสำคัญ ความเป็นมา และความสัมพันธ์กับเหตุการณ์การเมืองที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อให้ผู้เข้าชมและเรียนรู้และต่อยอดจากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้สู่แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 


นอกจากนี้ในพื้นที่ลานนิทรรศการชั้น 1 นี้ยังเป็นที่จัดแสดง ประติมากรรม “งอกงาม” โดยศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2555  ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากพืชพรรณดอกไม้ อันเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึงการเมืองการปกครองของประเทศไทยที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน พัฒนาสู่กาลเวลาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย สะท้อนถึงนวัตกรรม ความสมดุล ภูมิปัญญา สิ่งดีงาม และสรรพสิ่งที่จะงอกงาม เจริญเติบโต รูปสัญญะนี้จะสื่อสารแนวความคิดสู่โลกยุคใหม่ให้ความคิดสร้างสรรค์แก่ประชาชนและประเทศสืบไป 
    
 

 

 

 

 

 

 

 


ชั้นที่ 2 ห้องจัดแสดงนิทรรศการการเมืองการปกครองของไทย

 


เสนอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเนื้อหาของนิทรรศการจะเป็นการนำเสนอสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่เป็นเงื่อนไขที่ส่งต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองของไทย ไล่เลียงมาจนถึงการเมืองในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นการอธิบายในเชิงพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย 

 

ชั้นที่ 3 ห้องจัดนิทรรศการรากฐานประชาธิปไตย

 


นำเสนอความเป็นมา ความหมาย และหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย และโรงภาพยนตร์สามมิติ (3D) ที่ฉายภาพยนตร์สั้นสะท้อนเรื่องราวชี้ชวนให้ผู้เข้าชม ได้ร่วมตั้งคำถาม และกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับการเป็นพลมืองในระบอบประชาธิปไตย

 

ชั้น 4 ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน ห้องศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา

 

ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน เป็นพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการซึ่งหมุนเวียนทุก 12 เดือน เน้นเนื้อหาการจัดแสดงที่เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน เรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เมื่อครั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยในปี 2564 ได้จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน 3 เรื่อง คือ การ์ตูนล้อกับการเมืองไทย การเมืองไทยในบทเพลง และป้ายหาเสียงกับการเมืองไทย  

 

ห้องศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ เอกสารชั้นต้น ภาพยนตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนวารสาร หนังสือทั่วไป เพื่อให้บริการแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังมีห้องสามศร 2 และห้องสามศร 3 สำหรับการจัดประชุมหรือเสวนา ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันจันทร์ วันปีใหม่ และสงกรานต์) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.