Image
Loading
ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

วันและเวลาเปิด - ปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ

 

 • นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)
 • หยุดทุกวันจันทร์ วันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์
การเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ประธิปไตย
 • แบบประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อเข้าชมได้ด้วยตนเอง (Walk-in) โดยสามารถเดินชมตามอัธยาศัยหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KPI DLC ประกอบการเข้าชม โดยการเข้าชมโรงหนัง 4 มิติ  เปิดรอบการฉายภาพยนตร์ วันละ 5 รอบ ได้แก่ รอบเช้าเวลา 10.00 น. / 11.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น. / 14.00 น. และ 15.00 น. โดยรับอุปกรณ์แว่นสามมิติบริเวณจุดลงทะเบียน ทั้งนี้ต้องมีการแลกบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (เฉพาะการเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ)
 • แบบคณะบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ หรือขอเข้าชมแบบหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แนะนำให้ติดต่อและสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
 • กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ (5 คนขึ้นไป) แบบฟอร์มการขอเข้าชม ต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม เรียน ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนี้
  1. วันและเวลาเข้าชม
  2. จำนวนผู้เข้าชม
  3. ยานพาหนะ
  4. ชื่อ เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน และอีเมล (ถ้ามี)
  5. กรณีที่ท่านไม่มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าชมได้ โดยคลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

อีเมล : kpimuseum@kpi.ac.th  
โทรศัพท์ : 0 2280 3413 – 4 
โทรสาร  : 0 2281 6820 

ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

แอปพลิเคชัน KPI DLC

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KPI DLC ได้ที่นี่  
 

 

   

กรุณาเลือกเรื่อง
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกโทรศัพท์
กรุณากรอกข้อความ