Image
Loading
เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

“ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย” บนหัวมุมถนนหลานหลวงเป็นอีกหนึ่งแห่งที่พยายามเล่าถึงเรื่องราวเหล่านั้นอย่างเข้าใจง่าย ตั้งแต่พัฒนาการแนวคิดด้านประชาธิปไตยในสยาม นับแต่เกิดความเคลื่อนไหวของคณะ ร.ศ. 130 กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

รัชสมัยต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งเมืองจำลองดุสิตธานี เพื่อสอนการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ถึงห้วงเวลาประวัติศาสตร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของสยาม โดยมีการเปิดประชุมสภาครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในเวลาบ่าย 2 โมงของวันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2475


นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาอีกมากมายที่ชี้ชวนให้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ สิทธิของประชาชนคนไทย สิทธิ และสิ่งที่ควรรู้ไว้ก่อนไปเลือกตั้ง เสรีภาพ อีกทั้งประเด็นอื่น ๆ ซึ่งนำเสนออย่างตื่นตาตื่นใจด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบหลากหลาย


ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ตั้งอยู่ในอาคารรำไพพรรณี โดยเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตั้งอยู่ในสถาปัตยกรรมล้ำค่าที่ก่อสร้างใน พ.ศ. 2449 โดยกรมพระคลังข้างที่เมื่อปลายรัชกาลที่ 5 เพื่อทำเป็นห้างยอนแซมป์สัน แอนด์ซัน จากประเทศอังกฤษ ต่อมา สถาบันพระปกเกล้าได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้สิทธิเช่าอาคารต่อจากกรมโยธาธิการ จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นับเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์แห่งแรกของไทย

 

ปัจจุบันจัดแสดงนิทรรศการที่น่าเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง ทั้งพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดพระชนม์ชีพ พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

 

การเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ประธิปไตย

 

  1. แบบประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อเข้าชมได้ด้วยตนเอง (Walk-in) โดยสามารถเดินชมตามอัธยาศัย หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KPI DLC  ประกอบการเข้าชม โดยการเข้าชมโรงหนัง 4 มิติ  เปิดรอบการฉายภาพยนตร์ วันละ 5 รอบ ได้แก่ รอบเช้าเวลา 10.00 น. /11.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 น. / 14.00 น. และ 15.00 น. โดยรับอุปกรณ์แว่นสามมิติ บริเวณจุดลงทะเบียน ทั้งนี้ต้องมีการแลกบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (เฉพาะการเข้าชมภาพยนตร์ 4 มิติ)
  2. แบบคณะบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ หรือขอเข้าชมแบบหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แนะนำให้ติดต่อและสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  

 

ช่องทางการติดต่อ

 

  1. อีเมล : kpimuseum@kpi.ac.th  
  2. โทรศัพท์ : 0 2280 3413 – 4 
  3. โทรสาร  : 0 2281 6820 

 

แอปพลิเคชัน KPI DLC

 

 



ประชาธิปไตย | ศูนย์การเรียนรู้ | สถาบันพระปกเกล้า | พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | พิพิธภัณฑ์