Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีปิดโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3


04 กรกฎาคม 2567

พิธีปิดโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3

เมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2567 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิธีปิดโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3 โดยมี นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธาน ในพิธีมอบใบรับรอง และนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 96 คน จากทั้งหมด 15 โรงเรียนในกรุงเทพฯ


สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ในการคิด วิเคราะห์ การมีวิจารณญาณที่ดี (Critical thinking) สามารถแยกแยะ ระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด รวมถึงทักษะต่างๆที่ส่งเสริมให้เป็นพลเมือง ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเข้าใจ รู้เท่าทัน และปลอดภัย โดยมีการนำเสนอสร้างสรรค์สื่อในหัวข้อ “นักสื่อสารพลเมืองน้อย” ในรูปแบบข่าว หรือสารคดีและมีพิธีมอบใบรับรองในตอนท้าย เป็นการเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว ภาพประกอบ