Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3


04 กรกฎาคม 2567

พิธีเปิดโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3

เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2567 นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ เลขาธิปการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติบรรยายพิเศษในโครงการเยาวชนพลเมืองดิจิทัลนักสื่อสารประชาธิปไตย รุ่น 3  โครงการฯ นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์สื่อในหัวข้อ “นักสื่อสารพลเมืองน้อย” โดย อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าด้านการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองให้เกียรติเป็นวิทยากร

ซึ่งภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯนี้ จะต้องผลิตผลงานสร้างสรรค์สื่อในหัวข้อ “นักสื่อสารพลเมืองดิจิทัลน้อย” ในรูปแบบข่าวหรือสารคดีกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย แนวคิดด้านทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล และ คุณลักษณะพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯกว่า 100 คน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพประกอบ