Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมฯ


30 กันยายน 2566

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคมฯ

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัด“กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม และการสร้างความเป็นพลเมือง” ณ ห้องสามศร 1 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงานและบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระปกเกล้ากับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทย” โดยย้ำความสำคัญของรากฐานประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งยกกรณีศึกษาของนักเรียนภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมือง และนำเสนอสื่อรณรงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมืองด้วย 

จากนั้น คุณกาญจนา ศรีปัดถา (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) บรรยาย เรื่อง “แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม และความเป็นพลเมือง” นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังมีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในอาคารอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารสถาบันการศึกษา และคณาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก 

ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการถ่ายทอดความรู้สู่ประตูห้องเรียน (Learning Re-think and Design) โดย อ.จารุวรรณ แก้วมะโน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา และพัฒนาการประชาธิปไตยไทย เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่พระเกียรติยศแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาของทั้งสองพระองค์ และยึดถือพระราชจริยาวัตรเป็นแบบอย่างในการครองตน โดยผ่านการจัดนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี รวมถึงสิ่งเกี่ยวข้องกับรัชสมัย ณ อาคารอนุรักษ์ และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ อาคารรำไพพรรณี เพื่อเพิ่มพื้นที่เรียนรู้ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้านพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย

พิพิธภัณฑ์ฯ จึงสนับสนุนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้เข้ารับบริการด้วยความเสมอภาคและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมการให้เรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสำคัญการเป็นพลเมืองที่ดี ความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ การดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม และการสร้างความเป็นพลเมือง ใช้หลักการเรียนรู้แบบใช้พิพิธภัณฑ์เป็นฐาน (Museum-based Learning) เพื่อส่งเสริมและเป็นสื่อการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สังคม และความเป็นพลเมือง สำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดของกรุงเทพมหานคร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูและนักเรียนต่อไป  ภาพประกอบ


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | สถาบันพระปกเกล้า