Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมอาสาสมัครนำชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย (พนักงานสถาบัน)


26 เมษายน 2566

โครงการอบรมอาสาสมัครนำชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย (พนักงานสถาบัน)

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้บรรยาย หรือผู้สรุปเนื้อหา แนวคิดของการจัดแสดง และเนื้อหาของศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ให้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยได้ โดยมีนักวิชาการ พนักงานฝึกอบรม ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย และเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นพื้นที่เปิดสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวพัฒนาการประชาธิปไตย หลักการและรากฐานอันสำคัญของระบอบประชาธิปไตย รวมไปถึงเรื่องราวและแง่มุมของการเมืองผ่านการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ที่มุ่งให้ผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้ และมีประสบการณ์ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการเปิดกว้างให้แก่ผู้คนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาพ ให้เข้ามาเสริมและสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้เข้มแข็งอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยไทยมีความตั้งมั่น (consolidated democracy) ภาพประกอบ