Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยกับเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย @ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย


13 มีนาคม. 2566

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยกับเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย @ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมเยาวชนพลเมืองนักสื่อสารประชาธิปไตย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนพลเมืองได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านพัฒนาการประชาธิปไตยและเป็นนักสื่อสารประชาธิปไตยทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารถ่ายทอดความรู้ โดยมีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ คณะครูและนักเรียนในกรุงเทพฯ กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสามศร 2 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐานความรู้ เช่น ฐานความรู้ 1 : ก่อร่าง สร้างรัฐ(เส้นทางประชาธิปไตย เส้นทางประวัติศาสตร์ การเมืองไทยและการเมืองโลก ลมการค้าตะวันตกและการเปลี่ยนแปลงในสยาม สยามราษฎร์สมัยใหม่ จากไพร่ สู่พลเมือง) ในศูนย์การเรียนรู้ฯ หรือฐานความรู้ 5 : พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนักเรียนจะได้เข้าใจบริบททางด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงการเมืองในยุคเชิงนโยบาย  ที่รวบรวมภาพเหตุการณ์สำคัญมาไว้ในที่เดียว และในช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้ผ่านภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งถ่ายทอดโดยนายวรุตม์  พงศ์พิพัฒน์ ช่างภาพข่าว-สารคดีอิสระ  เล่าเรื่องในการภาพถ่าย การออกแบบเรื่องราว -สถานที่-วัตถุสิ่งบ่งชี้ทางประวัติศาสตร์ และสิ่งที่อาจเป็นประวัติศาสตร์(การเล่าเรื่องจากอดีต และการเล่าเรื่องของปัจจุบัน) ตลอดจนข่าวการเมืองคืออะไร “เมื่อการเมืองอยู่รอบตัว”หรือการเมืองเชิงนโยบาย เหตุการณ์ในพื้นที่สอดแทรกเรื่องการเมืองภาคประชาชนในมุมมองทางด้านรัฐศาสตร์
  ภาพประกอบ