Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะนักศึกษาจากภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ   เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย


06 เมษายน 2565

คณะนักศึกษาจากภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

คณะนักศึกษาจากภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ   เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนในรายวิชา Interior Design 6 (Museum and Learning Center)


และเพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมือง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงรากฐานประชาธิปไตยไทย ซึ่งจัดแสดงข้อมุลจากการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นกลาง เรียบเรียงให้เข้าใจง่าย และให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ภาพประกอบ