Image
Loading
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  (ปรม.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า


06 เมษายน 2565

นักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า

นักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า  เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


นักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า   เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย เพื่อเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมือง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงรากฐานประชาธิปไตยไทย ซึ่งจัดแสดงข้อมุลจากการค้นคว้าเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นกลาง เรียบเรียงให้เข้าใจง่าย และให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ภาพประกอบ